Skip to main content
Home  › ... Schoolgids › CNS Gouda

CNS Gouda

Het onderwijs aan de Johannes Calvijnschool gaat uit van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Christelijk Nationale Scholen te Gouda (CNS). De Prinses Julianaschool en de Livingstoneschool vallen ook onder het bestuur van de Vereniging CNS. De grondslag van deze vereniging is Gods Woord, dat is de Heilige Schrift, en de daarop gebaseerde Drie Formulieren van Enigheid. Voor het onderwijs aan en de opvoeding van de kinderen op school geldt de grondslag van de vereniging als uitgangspunt. De vereniging is opgericht op 1 maart 1864 en is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Het bestuur van de vereniging bestaat uit acht leden. Elke van de door de vereniging in stand gehouden basisschool wordt in het bestuur vertegenwoordigd door tenminste twee leden, van wie elk één of meer kinderen heeft die op één van deze basisscholen het onderwijs volgen. Het bestuur van de Vereniging CNS bestaat uit een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de directeur bestuurder die verantwoordelijk is voor de bestuurlijk uitvoerende zaken. Het algemeen bestuur is toezichthouder. Jaarlijks wordt (ten minste) één algemene ledenvergadering gehouden. Het bestuur van de vereniging brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Tevens worden in deze vergadering nieuwe bestuursleden benoemd.

Iedereen die kan instemmen met de grondslag van de vereniging en bereid is jaarlijks een bescheiden contributie te betalen kan zich bij het bestuur aanmelden als lid. Het bestuur beslist over de toelating van nieuwe leden. Wij wekken u met klem op om lid te worden van de Vereniging van CNS! Juist als ouders is het belangrijk om door uw lidmaatschap niet alleen van uw belangstelling blijk te geven, maar ook samen met het bestuur 'het schoolgebeuren vorm en inhoud te geven’. Aanmeldingsformulieren zijn aan te vragen bij het secretariaat:

P. Pons
Nieuwe Gouwe Westzijde 1
2802 AN Gouda
0182 686 715

U vindt er tevens één achterin de schoolgids.