Johannes Calvijnschool Gouda

Basisschool op Protestants Christelijke grondslag

Groep 6a: sterke torens!
Groep 6b: hoe sterk?
Groep 4c: rommeltrommel
Groep 3b: muis in de klas
Plusklas groep 2-3: thema spinnen

Vereniging CNS Gouda

Het onderwijs aan de Johannes Calvijnschool gaat uit van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Christelijk Nationale Scholen te Gouda (CNS). De grondslag van deze vereniging is Gods Woord, dat is de Heilige Schrift, en de daarop gebaseerde  Drie Formulieren van Enigheid. Voor het onderwijs aan en de opvoeding van de kinderen op school geldt de grondslag van de vereniging als uitgangspunt.

De vereniging is opgericht op 1 maart 1864 en is aangegaan voor onbepaalde tijd. Het bestuur van de vereniging bestaat uit acht leden. Elke van de door de vereniging in stand gehouden basisschool wordt in het bestuur vertegenwoordigd door tenminste twee leden, van wie elk één of meer kinderen heeft die op één van deze basisscholen het onderwijs volgen.

Naast een dagelijks bestuur dat wordt gevormd door de 1e en 2e voorzitter, de penningmeester en de secretaris kent het bestuur een aantal portefeuillehouders die de zorg hebben voor de portefeuilles Onderwijs, Personeel en Formatie, Materiële aangelegenheden en Communicatie en Organisatie.

Ter versterking van bestuur en management heeft het bestuur gekozen voor een structuur met een bovenschools directeur. Per 1 augustus 2007 is dit dhr. J. Broekman.

Jaarlijks wordt (ten minste) een algemene ledenvergadering gehouden. Het bestuur van de vereniging brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Tevens worden in deze vergadering nieuwe bestuursleden gekozen.

Dreef 200 | 2803 HE Gouda | 0182-513555 | calvijnschool@calvijnschoolgouda.nl |

© 2013. powered by emjee ICT diensten. |Inloggen |