Skip to main content

Visie op integratie van kinderen met een handicap

Op onze school zijn binnen het toelatingsbeleid in principe alle kinderen welkom die behoren tot het normale voedingsgebied van onze school. Wel wordt bij aanmelding bekeken, of verwacht mag worden dat het team dit kind kan begeleiden zonder dat het kind of de andere kinderen daardoor te kort komen. Plaatsing van kinderen met extra zorg en aandacht hangt af van de mogelijkheden die er op school zijn. Wij accepteren dat niet alle leerlingen op dezelfde manier en in hetzelfde tempo leren. Steeds opnieuw zal bekeken worden of er voor dit kind nog voldoende mogelijkheden op school zijn. Verwijzing naar het speciaal onderwijs is in de toekomst niet uitgesloten. Wanneer tot plaatsing wordt besloten, moet duidelijk zijn dat:

  • de ouders en de leerkracht elkaar van goede informatie voorzien.
  • de ouders gevraagd zal worden bij te springen indien nodig.
  • de intern begeleider regelmatig betrokken is bij het overleg over deze leerling.

Als besloten wordt dat niet overgegaan kan worden tot plaatsing, dan zijn we als school verplicht om samen met u als ouders te zoeken naar een alternatief.