Skip to main content

Contacten met...

Ouders: Contact met ouders vinden we erg belangrijk. We brengen ouders op de hoogte van de ontwikkelingen van hun kind via het rapport. Naast de geplande 10-minuten gesprekken en ouderbezoeken is het soms nodig dat er een extra gesprek met ouders plaatsvindt. Het initiatief hiertoe kan uitgaan van de ouders en/of de school.

 

Schoolbegeleidingsdienst: Onze school is aangesloten bij Driestar Educatief. De dienstverlening van DE kan bestaan uit:

  • Schoolbegeleiding: dit houdt onder meer in dat er ondersteuning wordt verleend bij het invoeren van nieuwe leermiddelen, helpen bij het versterken van de schoolorganisatie enz.
  • Leerlingbegeleiding: hulpverlening ten behoeve van die kinderen die belemmeringen ondervinden in het leer- en ontwikkelingsproces. Dit kan door gesprek, observatie en/of onderzoek. Hierbij vindt altijd overleg plaats tussen ouders, leerkracht en intern begeleider.

 

Schoolmaatschappelijk werk: Op onze school is er iedere week voor één tot anderhalf uur een schoolmaatschappelijk werkster aanwezig. Zij kan op onze school behulpzaam zijn in de aanpak van problemen rondom pestgedrag, weerbaarheid, faalangst, sociale vaardigheden enz.
Ook kan zij kinderen helpen door gesprekken en bv. rollenspellen. Ze zal in alle gevallen ook de ouders op de hoogte houden. Ook met vragen over opvoedingsondersteuning kunt u bij haar terecht.
De hulp is laagdrempelig, kortdurend ( één tot vijf gesprekken zijn meestal voldoende) en wordt op school gegeven. Aanmelding voor deze hulp gaat via de ib’ers. Ouders zullen altijd middels een handtekening akkoord moeten gaan met deze hulp. Als blijkt dat deze hulp onvoldoende is kan zij een advies geven om contact op te nemen met andere instanties.
Mocht u denken dat uw kind hiervoor in aanmerking zou komen, neem gerust contact op met de leerkracht van uw kind of de ib’er. 

 

Begeleiding vanuit het Samenwerkingsverband: In het kader van Passend Onderwijs heeft onze school de wettelijke taak om tegemoetkomen aan de ondersteuningsbehoeften van kinderen. Een kernbegrip is hierbij “de zorgplicht”. Als een kind extra ondersteuning nodig heeft, wordt niet in de eerste plaats gekeken naar wat het kind heeft, maar naar wat het kind nodig heeft. Onze school heeft dus een centrale rol in het tegemoetkomen aan de ontwikkelbehoeften van kinderen. Hiervoor hebben wij een ondersteuningsprofiel geschreven, dat u op verzoek kunt inzien.
Vanaf het moment dat de school het nodig vindt om uw kind apart te bespreken, zult u als ouders bij het verdere traject betrokken worden. Heel vaak kan de ondersteuning door onze school zelf georganiseerd en gegeven worden. Op onze school is een ondersteuningsteam. In dit team zitten naast de intern begeleider en de orthopedagoog van de school, de schoolmaatschappelijk werker en de schoolarts. Als de situatie rondom een leerling daar aanleiding toe geeft, zal de leerling in het ondersteuningsteam besproken worden. Samen met de ouders wordt bepaald, welke ondersteuning een leerling nodig heeft en waar deze het beste plaats kan vinden.
Soms kunnen we als school niet voldoende begeleiding bieden.
Onze school maakt deel uit van het reformatorisch samenwerkingsverband Berséba Randstad Bij dit samenwerkingsverband kan de school om extra ondersteuning vragen om het kind toch in het basisonderwijs te helpen. Deze extra ondersteuning kan bestaan uit bijvoorbeeld het geven van adviezen aan de leerkracht, het uitvoeren van observaties of het bieden van hulp bij het opstellen van een handelingsplan. Deze hulp wordt geboden door een ambulante begeleider van één van de speciale scholen voor basisonderwijs (SBO).
Als het ondersteuningsteam tot de conclusie komt, dat het voor de ontwikkeling van een leerling beter is om naar een speciale school te gaan, vraagt de school in samenspraak met de ouders een toelaatbaarheidsverklaring aan voor zo’n school. Dit doet de school bij het Loket van de regio Randstad. Als de verklaring wordt afgegeven, kan de leerling geplaatst worden in het speciaal onderwijs .
Bij dit Loket kunnen ook de zogenoemde arrangementen aangevraagd worden. Bijvoorbeeld voor het samen met ouders aanvragen van extra middelen voor kinderen die zeer moeilijk leren, een lichamelijke handicap hebben of langdurig ziek zijn; of het aanvragen van ambulante begeleiding, zodat de leerkracht beter kan afstemmen op de ondersteuningsbehoefte van een leerling in de groep; Ook kan het zorgloket meedenken wanneer een ondersteuningsteam er niet uitkomt wat passend is voor uw kind

Onze school vindt in dit alles een goede samenwerking met de ouders/verzorgers heel belangrijk. Openheid en vertrouwelijkheid zijn hierin belangrijk. School en ouders hebben hierin een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Bent u van mening dat u bij ons als school onvoldoende gehoor vindt, dan kunt u zich zelf tot het Zorgloket Berséba Randstad wenden. De zorgmakelaar van Loket Randstad is drs. C.J. van der Beek. Hij is ’s morgens bereikbaar via tel nr. 0180-442617 of per e-mail via loket-randstad@berseba.nl. Berséba is gevestigd aan de Kastanjelaan 12, 2982 CM Ridderkerk. Het postadres is Postbus 2980 AK Ridderkerk.
Op de website www.berseba.nl/randstad kunt u meer informatie vinden over het samenwerkingsverband.

Wanneer u als ouders vindt dat er voor uw kind meer hulp nodig is, of dat uw kind aangewezen is op een SBO, dient u zich uiteraard eerst tot ons als school te wenden.
Het Loket kan geen toelaatbaarheidsverklaring afgeven of extra ondersteuning toekennen voor slechtziende, blinde, slechthorende, dove kinderen en kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. Als school willen wij ons voor deze kinderen wel inspannen om ze met extra ondersteuning op de basisschool te houden. Hiervoor moet dan contact worden opgenomen met onze interne begeleider, zij legt dan contact met andere instanties zoals Auris en Kentalis.