Skip to main content
Home  › ... Informatief › Zorg

Zorg

Op onze school vinden we zorg heel belangrijk. Wij bieden zo mogelijk voor elk kind wat nodig is. Als er bij de aanmelding al sprake lijkt te zijn van een speciale onderwijsbehoefte gaan we met ouders in gesprek hoe wij als school zo goed mogelijk kunnen aansluiten bij de onderwijsbehoefte van het kind. Er is goede samenwerking met de vroeg- en voorschoolse educatie.

Ook bij tussentijdse aanmelding wordt in overleg met ouders, de school van herkomst en eventuele betrokken hulpverlenende instanties de onderwijsbehoefte van het kind in kaart gebracht. Er wordt gekeken op welke manier onze school aan deze onderwijsbehoefte tegemoet kan komen of dat er iets anders nodig is. Onze school is aangesloten bij het samenwerkingsverband Berséba Randstad, zij kunnen betrokken worden bij dit proces. Bij onze school is ook een orthopedagoog betrokken, deze is een aantal keer per jaar bij ons op school aanwezig voor bespreking van leerlingen met bijzondere zorg.

Begeleiding

Voor kinderen die bij ons op school extra begeleiding nodig hebben omdat het leren hen moeite kost of voor kinderen die buiten de klas in een klein groepje extra aanbod nodig hebben, heeft de school verschillende onderwijsassistenten. Zij geven onderwijsondersteuning aan kinderen en de leerkrachten.