Skip to main content

Pesten

In alle groepen wordt aan dit onderwerp aandacht besteed door middel van klassengesprekken, persoonlijke gesprekken, prenten(boeken), video’s, etc.

We willen er als school alles aan doen om het ‘pestgedrag’ zoveel mogelijk te beperken. Het moet voor iedere leerling prettig zijn op school.
Binnen ons team zijn een aantal afspraken gemaakt waar we u van op de hoogte willen stellen. Want alleen samen met u kan er aan een oplossing gewerkt worden.

  • In elke groep wordt er twee keer per jaar een sociogram gemaakt. Dit is een schema waarin de relatiepatronen van een klas worden weergegeven. In één oogopslag is dan te zien welke kinderen populair zijn, welke kinderen normaal meedraaien en welke kinderen buitengesloten worden. Zo’n schema kan gemaakt worden door kinderen gericht naar hun verschillende relaties te vragen.
  • Er worden klassikaal gesprekken gevoerd over pesten en zo nodig worden er per klas bepaalde regels afgesproken.
  • Zo nodig wordt er met de pesters een confronterend gesprek gevoerd. 
  • Er worden (prenten)boeken over dit onderwerp gelezen.
  • De zitplaatsen in de klassen worden regelmatig verwisseld om bepaalde structuren te doorbreken en om eventuele nieuwe vriendschappen te openen. Het sociogram kan hierbij goede diensten bewijzen.
  • Leerkrachten informeren elkaar over ongewenst gedrag van kinderen.
  • Bij verjaardagen zijn het meestal dezelfde kinderen die mee mogen naar de andere klassen. Een klein groepje kinderen mag helaas nooit mee. In een aantal groepen heeft de leerkracht daarom gekozen voor het systeem dat de jarige iemand vrij mag kiezen en daarnaast iemand moet kiezen uit degenen die nog niet mee geweest zijn. Ook een roostertje kan hier helpen.
  • Pestgedrag manifesteert zich vaak juist niet in het schoolgebouw. Het begint soms na schooltijd of op een club. Daar weten wij als leerkrachten vaak nauwelijks iets van af. Daarom een verzoek aan u als ouders: Schroom niet om uw probleem te bespreken met de leerkracht of de directie!
  • Aan het eind van groep 2 kijken we kritisch naar de groepssamenstelling. Als we merken dat kinderen niet goed op elkaar reageren, kunnen we ertoe overgaan om de betrokken ouders uit te nodigen voor een gesprek op school. Indien nodig besluiten we een of meerdere leerlingen over te plaatsen naar een andere groep. Ook tijdens de overige schooljaren blijven we hier alert op en kunnen we deze maatregel nemen.

Wij zijn er niet alleen voor de leerproblemen. Als uw kind niet slaapt vanwege pesterijen, dan is dat ook ons probleem. Omgekeerd zullen wij ook ouders van pesters zo nodig moeten inlichten over het gedrag van hun kinderen. Als je elkaar niet informeert en serieus neemt, dan blijft het probleem zeker bestaan. Maak er ook een gewoonte van op verjaardagen één of meer kinderen uit te nodigen die op heel weinig feestjes welkom zijn.
 

Vragenlijst ‘Veilige School’
Op school dienen zowel kinderen als leerkrachten zich veilig te voelen. Het is daarom goed van tijd tot tijd met name bij de kinderen te navraag te doen naar hun beleving van veiligheid.
We hebben gekozen naar een meetinstrument in de vorm van een vragenlijst. Deze willen eens per twee jaar afnemen in november. De leerlingen van de groepen 1 t/m 4 vullen deze lijst thuis in en de leerlingen van groep 5 t/m 8 doen dit op school. Dit kunnen de leerlingen anoniem doen.
Als u thuis helpt bij het invullen van de vragenlijst is het belangrijk om 5 vragen per keer aan de orde te stellen. Een aantal vragen is moeilijk te beantwoorden voor jonge kinderen. Als u dit merkt, kunt u de vraag op een andere wijze formuleren. Zorg er wel voor dat de inhoud hetzelfde blijft!
We houden u via de mail op de hoogte van de uitkomsten en de te nemen acties op schoolniveau.
In de ib-gesprekken bespreken we de resultaten met de leerkrachten en stellen we indien nodig actiepunten op voor de groep. Dit kan zijn d.m.v. een groepshulpplan of een individueel hulpplan. We stellen de ouders van deze leerling(en) op de hoogte.