Skip to main content

Hoogbegaafdheid

In de afgelopen jaren heeft het team van onze school zich onder begeleiding van een deskundige laten scholen op het gebied van hoogbegaafde leerlingen. Er is een beleid vastgesteld voor het omgaan met deze leerlingen. De screening van deze leerlingen vindt zoveel mogelijk plaats op het moment dat kinderen voor het eerst op onze school komen, d.m.v. een vragenlijst die door de ouders wordt ingevuld en een door het kind gemaakte menstekening. Het SiDi 3-protocol is het instrument dat we op school  hanteren om d.m.v. gesprekken en observaties zicht te kunnen krijgen op het al dan niet meerbegaafd zijn van leerlingen. Ook alle leerlingen in de groepen 3 t/m 8 worden jaarlijks gescreend in de vierde schoolweek. Voor enkele leerlingen zal aanvullend onderzoek door de groepsleerkracht nodig zijn wat plaatsvindt in de 6e en 7e schoolweek.  
Als uit deze procedure wordt gesteld dat de leerling meer uitdaging nodig heeft, wordt na overleg met ouders en intern begeleider verrijkingswerk aan het kind gegeven. Dit verrijkingswerk is ander werk dan de klassikale lesstof, werk dat zoveel mogelijk tegemoetkomt aan de interesse, intelligentie en mogelijkheden van het kind. Werk dat ervoor moet zorgen dat het kind zich uitgedaagd weet om werk op niveau te maken volgens van te voren gestelde eisen. Door het klassikale werk zo compact mogelijk aan te bieden komt er tijd vrij om dit werk te kunnen doen. Bij de overgang van de ene groep naar de volgende groep gaat het werk in de verrijkingsmap mee. Het is een persoonlijke map die niet gekoppeld is aan een bepaalde groep. Op school wordt regelmatig materiaal aangeschaft dat hiervoor geschikt is. Ook wordt op een inlegvel in het rapport verslag gedaan van de resultaten van dit werk. Deze werkwijze wordt ook vier keer per jaar besproken tussen de leerkracht en de ib-er. Er wordt dan ook gekeken naar de toetsresultaten en de resultaten van het werk in de verrijkingsmap. Besloten kan worden om deze manier van werken voort te zetten of te stoppen. In het laatste geval worden ouders hiervan op de hoogte gesteld.

 

Soms is het geven van verrijkingswerk niet voldoende om het kind positief te laten ontwikkelen of geeft de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind reden tot zorg. Dan kan de beslissing genomen worden tot versnelling, wat wil zeggen dat het kind naar een volgende groep gaat. Ook in deze groep zal het verrijkingswerk weer opgestart worden.


Voor een aantal kinderen starten wij ieder jaar een plusklas op. Dit zijn groepjes leerlingen die ongeveer 1 uur per week zich met een leerkracht verdiepen in allerlei onderwerpen. Er wordt hier vaak rond een thema gewerkt. Hierdoor wordt er echt een bijdrage geleverd aan het welbevinden en de ontwikkeling van de kinderen en wordt, in samenwerking met de groepsleerkrachten, de extra aandacht aan deze leerlingen besteedt, die ze nodig hebben om te kunnen blijven doorgroeien, zowel cognitief als emotioneel.


Begaafde leerlingen passen zich snel aan, daarom zijn de signalen die u thuis opvangt voor ons heel erg belangrijk. Houd altijd het welbevinden van uw kind in de gaten en laat het ons weten als dit minder wordt. Wij kunnen hier op school weer ons voordeel mee doen.