Skip to main content

Zorg

Algemeen

We streven ernaar ons onderwijs zo te organiseren dat binnen de groep tegemoet gekomen wordt aan de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerlingen en het onderlinge niveauverschil. We streven ernaar om bij zoveel mogelijk vakken op verschillende niveaus te werken. Zo is er voor de leerlingen die dat aankunnen verdiepings- en verrijkingsstof. Voor de leerlingen die moeite hebben met de basisstof wordt de stof aangepast.
Bij het bepalen van deze niveaus in een groep gaan we zorgvuldig te werk en maken gebruik van observatie- en toets gegevens. De intern begeleider wordt hierbij altijd ingeschakeld. Zie hiervoor ook het kopje IB.
Binnen de sociaal-emotionele vorming willen we zoveel mogelijk preventieve zorg bieden. We doen dit door middel van de methode Kinderen en hun sociale talenten. In deze lessen wordt aandacht besteed aan gewenst sociaal gedrag. Daarnaast wordt twee keer per jaar een sociogram gemaakt waarin de groepsverhoudingen naar voren komen. Als het nodig is wordt hier actie  op ondernomen. Aan het begin van het jaar vult elke groepsleerkracht van de hele klas een uitgebreide vragenlijst in over de sociaal-emotionele ontwikkeling. Halverwege het schooljaar wordt een verkorte versie van deze vragenlijst ingevuld. Het programma wat we hiervoor gebruiken in de groepen 3 t/m 8 is ZIEN. Indien nodig worden de lessen sociale vaardigheid hierop afgestemd. Voor de kleuters maken we gebruik van KIJK. Tijdens de 10-minuten-gesprekken in november wordt de sociaal emotionele ontwikkeling met de ouders besproken. Tijdens de 10-minuten-gesprekken in het voorjaar voor groep 3-8 staan de leerresultaten centraal.

 

Onderwijsassistenten en Interne Begeleiding (IB)

 

Onderwijsassistenten
Voor extra ondersteuning en begeleiding rond resultaten kan de onderwijsassistente ingezet worden voor de individuele begeleiding aan de kinderen of voor het werken met kleine groepjes kinderen die dat die dag nodig hebben. Ook worden zij ingezet om de groep even waar te nemen zodat de leerkracht aan de slag kan gaan met individuele kinderen.
Op onze school zijn vier onderwijsassistenten  in dienst.

 

Interne Begeleiding (IB)
Op onze school zijn twee intern begeleiders (ib’ers). Eén voor de groepen 0 t/m 4 en één voor de groepen 5 t/m 8. Zij coördineren de zorg op school (zie blz. 9) en zijn aanspreekpunt voor zowel leerkrachten als ouders in gevallen van zorg. De intern begeleiders vormen een schakelpunt tussen school en buitenschoolse hulpverlening. Regelmatig organiseren de ib’ers een overleg met het ondersteuningsteam waarbij zowel het Centrum voor Jeugd en Gezin aanwezig is  en  Schoolmaatschappelijk werk en de schoolarts. Bij deze overleggen wordt ook onze schoolbegeleider uitgenodigd. Voor onze school is dat drs. A van ’t Hof GZ psycholoog van Driestar Educatief. Mocht uw kind besproken worden dan wordt vooraf om uw toestemming gevraagd en u wordt gevraagd ook zelf aanwezig te zijn. Het komt voor dat om een goed beeld te kunnen krijgen van gedrag van een kind in de klas beeldopnames worden gemaakt. Als het uw kind betreft wordt van te voren toestemming gevraagd. De beelden worden alleen voor intern overleg gebruikt en zo spoedig mogelijk daarna gewist.

 

Leerlingvolgsysteem
In groep 1 en 2 wordt gebruik gemaakt van het leerlingvolgsysteem van Leerlijnen Jonge Kind en CITO.
In de groepen 3 t/m 8 hebben we de methodegebonden toetsen en methodeonafhankelijke toetsen van CITO. De methodegebonden toetsen  geven aan of de behandelde leerstof is begrepen.  De methodeonafhankelijke toetsen geven een beeld van het leerling-niveau t.o.v. een landelijk genormeerd gemiddelde. Alle toetsmomenten zijn vastgelegd in een toetskalender. De leestoetsen AVI(tekst lezen)  en DMT toetsen ( woordrijen lezen)  worden buiten de groep door toetsouders afgenomen. De overige toetsen vinden in de klas plaats. De toets resultaten worden een aantal keer per jaar door de intern begeleider en de groepsleerkracht besproken. Om de leerresultaten de hele schoolloopbaan makkelijk en efficiënt bij te houden maken we gebruik van het computersysteem Parnassys.